Fig.8 Fiber Optic

เป็นสาย Fiber Optic ที่ออกแบบ เพื่อใช้แขวนโยงระหว่างเสาโดยเฉพาะ โดยจะมี Messenger Wire ขนาดใหญ่ (Nominal 7 X 1.32mm) เป็นตัวรับแรงดึงในตัว โครงสร้างของสายสามารถติดตั้งโดยมีระยะห่าง ระหว่างเสาสูงสุด (Maximum pole span length) ได้สูงถึง 80 – 100 เมตร มี 2 แบบ คือ

1.แบบไม่มีเกราะป้องกัน (with out armor)

2.แบบเกราะป้องกัน (with steel armor)
ใช้ป้องกันสัตว์กัดแทะ เช่น กระรอก, หนูเป็นต้น จากตัวโครงสร้างของสายที่มีรูปร่างหน้าตัดแบบเลข 8 จึงเรียกว่า Figure – 8

ข้อดีของสาย Fig.8
๏ มีโครงสร้างที่แข็งแรง รับแรงดึงได้มากทำให้สามารถติดตั้งได้ระยะห่างระหว่างเสาสูงสุด ถึง 80 – 100 เมตร
๏ แขวนโยงระหว่างเสาได้ โดยไม่ต้องมีลวดสลิง