Drop Wire (DW)

เป็นสาย Fiber Optic ออกแบบสำหรับการติดตั้งแขวนโยงระหว่างเสาโดยเฉพาะจะมี Messenger Wire เป็นตัวรับแรงดึงในตัวเอง โครงสร้างของสายสามารถติดตั้งโดยมีระยะห่างระหว่างเสาสูงสุด (Maximum pole span length) 40 ถึง 50 เมตร มีให้เลือกใช้งาน 2 แบบ คือ

1.แบบไม่มีเกราะป้องกัน (with out armor)

2.แบบมีเกราะป้องกัน (with steel armor) ใช้ป้องกันสัตว์กัดแทะ เช่น กระรอก, หนูเป็นต้น

ข้อดีของสาย Drop Wire Optic (DW)
๏ ราคาถูก
๏ ติดตั้งง่ายเหมาะสำหรับติดตั้งโดยการแขวนระหว่างเสามีตัวรับแรงดึงในตัวเอง
๏ สายมีขนาดเล็ก และน้ำหนักเบา