Duct Cable Fiber Optic (Duct)

เป็นสาย Fiber Optic ที่ออกแบบสำหรับร้อยท่อโดยเฉพาะ โครงสร้างของสายไม่มีส่วนผสมที่เป็นตัวนำไฟฟ้า ซึ่งจะไม่มีปัญหาเรื่องฟ้าผ่า และการนำไฟฟ้า แต่โครงสร้างของสายจะมีความแข็งแรงทนทานน้อย ในการติดตั้งจึงควรร้อยไปในท่อ Conduit หรือ HDPE (High-Density-Polyethylene) เพื่อเป็นตัวป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับสายชนิดนี้

ข้อดีของสาย Duct Cable (Duct)
๏ ราคาถูก
๏ ไม่เป็นสื่อนำไฟฟ้าปลอดภัยในการติดตั้งใช้งาน
๏ สายมีขนาดเล็ก และน้ำหนักเบา
๏ สายไม่แข็งมากทำให้สามารถโค้งงอในท่อได้