FMU_2U
Knowledge

กล่องเก็บสายใยแก้วนำแสงชนิด Rack Mount (Fiber Management Unit : FMU)

กล่องเก็บสายใยแก้วนำแสงชนิด Rack Mount (Fiber Management Unit : FMU)

Fiber Management Unit (FMU) เป็นกล่องที่ใช้สำหรับเก็บสาย Fiber Patch Cord ที่ยาวเกินไปในการติดตั้งอุปกรณ์ในตู้ Telecom Rack มาเก็บไว้ในกล่อง FMU นี้แทน  FMU จะมีลักษณะเหมือนกับกล่อง ODF (Optical Distribution Frame) ชนิด Rack Mount เหมาะสำหรับติดตั้งภายในตู้ Rack ขนาด 19 หรือ 21 นิ้ว ซึ่งด้านในกล่องจะมีชุดวนสายเพื่อใช้ในการจัดเก็บสายใยแก้วนำแสงชนิด Patch Cord ให้เรียบร้อย โดยสามารถดึง (Slide) ถาดชุดวนสายออกมาทางด้านหน้ากล่องได้ เพื่อให้สะดวกในการใช้งาน และการบำรุงรักษาสายใยแก้วนำแสง นอกจากนี้ด้านหน้ากล่องจะมีฝาหน้าปิดเพื่อป้องกันความเสียหายของสายใยแก้วนำแสง โดยฝาปิดหน้าจะใช้ Clip Lock ซึ่งเปิดฝาออกโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ ไขควง หรือเครื่องมือพิเศษอื่น จึงทำให้สะดวกต่อการนำไปใช้งาน สำหรับขนาดของกล่องเก็บสายใยแก้วนำแสงจะมีขนาด 1U, 2U, 3U และ 4U สามารถเลือกได้ตามความต้องการและปริมาณในการจัดเก็บสายใยแก้วนำแสง ( Fiber optic )

FMU_1U
FMU_3U
FMU_2U
Click_Lock
P/N
Descriptions
FMU-1UFiber Management Unit Rack 1U Slide Drawer with Front Cover
FMU-2UFiber Management Unit Rack 2U Slide Drawer with Front Cover
FMU-3UFiber Management Unit Rack 3U Slide Drawer with Front Cover
FMU-4UFiber Management Unit Rack 4U Slide Drawer with Front Cover

ปัจจุบัน ALFABASE เราผู้ผลิตกล่อง ODF หลากหลายชนิดเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ต้องการวางระบบ network เราไม่เคยหยุดนิ่งและพัฒนาสินค้าของเราอยู่เสมอ

ODF Rack 1U 12 – 24F with Drawer (ตู้พักสายใยแก้วนำแสงแบบมีรางขนาด 1U)

ODF Rack 1U 12 – 24F without Drawer (ตู้พักสายใยแก้วนำแสง 2 ช่องแบบไม่มีรางขนาด 1U)

ODF Rack 1U 18 – 36F without Drawer (ตู้พักสายใยแก้วนำแสง 3 ช่องแบบไม่มีรางขนาด 1U)

ODF Rack 2U 24 – 48F with Drawer (ตู้พักสายใยแก้วนำแสงแบบมีรางขนาด 2U)

ODF Rack 3U 48 – 96F with Drawer (ตู้พักสายใยแก้วนำแสงแบบมีรางขนาด 3U)

ODF Rack 4U 60 – 120F with Drawer (ตู้พักสายใยแก้วนำแสงแบบมีรางขนาด 4U)

ODF Indoor Floor Stand 45U

ODF Mini Wall Mount Indoor 6-12F (ตู้พักสายใยแก้วนำแสงแบบติดผนังภายในอาคารขนาดเล็ก)

ODF Mini Wall Mount Outdoor 6-12F (ตู้พักสายใยแก้วนำแสงแบบติดผนังภายนอกอาคารขนาดเล็ก)

ODF Outdoor Floor Stand (ตู้พักสายใยแก้วนำแสงแบบตั้งพื้นสำหรับภายนอกอาคาร)

ODF Rack 5U 84 – 168F with Drawer (ตู้พักสายใยแก้วนำแสงแบบมีรางขนาด 5U)

ODF Rack Mount 19″/21″ Swing Type (ตู้พักสายใยแก้วนำแสงแบบสวิง)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

four × four =

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.