OM5 Patch Cord
Read More
Knowledge

OM5 Fiber Patch Cord

สาย Fiber Patch Cord OM มีกี่ประเภท มาตรฐานการติดตั้งของสาย Fiber Patch Cord แบ่งตามการรองรับแบบมัลติโหมด (Multimode) มีหลายประเภท แต่ละประเภทมีความเหมาะสมกับการใช้งานและความต้องการต่าง ๆ ของระบบเครือข่าย ต่อไปนี้คือประเภทหลักของ Fiber Patch Cord ในมาตรฐาน OM: OM1 (62.5/125): มีความต้านทานการรบกวนทางไฟฟ้าต่ำ, มักใช้ในระบบเครือข่ายที่มีการสื่อสารในระยะทางสั้น. OM2 (50/125): มีการสื่อสารได้ไกลกว่า OM1, มักใช้ในระบบเครือข่ายที่มีการสื่อสารในระยะทางที่ค่อนข้างกลาง. OM3 (50/125): มีการสื่อสารได้ไกลกว่า OM2,...

Read more